Taktro for torv på tak

Under noen utdrag fra byggforskserien, vedr. torvtak.

Dimmensjoner blir generelt avhengig av tak-fall og snø på stedet. Men i de fleste tilfeller er nok 18 mm den laveste anbefalte dimensjonen for Torvtak. Dog er det de lokale bestemmelser mht. tyngde snø på tak.

Er det mye ut Tak-utstikk og vinkler anbefaler vi å beregne 7-10% svinn på plate produkter.

Egenlast
Generelt bør man regne med en egenlast på 3 kN/m2 for torvlaget. Ved legging er veksttorv noe lettere enn stukket grastorv. Men på sikt blir forskjellen i egenlast mindre på grunn av vann-metning, utvikling av rotsystemet og eventuell etterfylling av torv på taket. Egenlasten for torvtak vil variere over året, avhengig av blant annet nedbørsmengder og vanning.

Generelt
Taktroa må dimensjoneres etter avstanden mellom understøttelsene av sperrer, åser eller rekker. Det kan benyttes taktro av bord eller plater av OSB, kryssfiner eller spon. Nødvendige tykkelser, avhengig av karakteristisk snølast på mark, er gitt i Byggdetaljer 525.861.

Rekker og lekter til oppforing for lufting under taktroa må være dimensjonert for å tåle aktuelle laster. Rekker, montert med 0,6 m avstand og som spenner 0,6 m, bør være minst 48 mm × 48 mm.

Torvtak
Taktro til tak som skal tekkes med torv, bør ha en spennvidde på maks 600 mm. Tabell 22 viser anbefalte minstetykkelser ihht. Spennvidde og Kn/m2. Det er forutsatt at torvlaget har en egenlast på maks 3 kN/m2. Forutsetninger for tabellen er videre beskrevet i Sintef byggforsk byggedetaljer.

Tabell 22: Anbefalt minstetykkelse på bærende taktro for tak tekket med torv.

Spenn-vidde

 

mm

Snølast på mark1)

 

kN/m2

Taktrotykkelse (mm)
Kryss-

finer

OSB-

plater

Spon-plater Bord
600 sk ≤ 2,5 12 15 16 18
2,5 < sk ≤ 4,5 15 18 18 18
4,5 < sk ≤ 6,0 18 22 22 18
6,0 < sk ≤ 9,0 21 21